Persbericht HOOP ten behoeve van raadsverkiezingen maart 2018

Harlinger Onafhankelijke Ouderen Partij  (HOOP)

Tijden veranderen en allerlei ontwikkelingen duikelen over elkaar heen.

Nu bekend is dat de gemeente Harlingen voorlopig gevrijwaard blijft van een gemeentelijke fusie biedt dat onze partij de kans zich hard te maken voor lokale belangen.

De wat loze kreet ‘het gaat goed in Nederland’, geldt niet voor iedereen en daarom wil HOOP de huidige welvaart omzetten in welzijn voor een ieder en in het bijzonder voor ouderen die dreigen te worden weggeduwd in de grijze massa.

Er zijn nog te veel mensen die zich niet gehoord voelen door de politiek.

Hun levenswijsheid, ervaring en kennis schijnen niet meer mee te tellen.

En niet alleen ouderen, maar ook andere leeftijdsgroepen zitten vaak met vragen waar zij geen antwoord op vinden.

HOOP richt zich op het algemeen belang, door in brede zin oog te hebben voor zorg, welzijn en veiligheid. HOOP is dus een partij voor iedereen.

In een onlangs verschenen rapport van de Nationale Ombudsman komt naar voren dat participatie en zelfredzaamheid niet voor iedereen zijn weggelegd.

Iets weten is nog niet iets doen. Er zijn mensen die hulp nodig hebben om tot resultaat te komen met betrekking tot hun eigen welzijn.

Praten met de mensen is belangrijk.

HOOP leden staan met beide benen in de maatschappij en fungeren als ogen en oren voor wat er onder de Harlingers leeft.

HOOP heeft hierin een duidelijke signaalfunctie.

HOOP wil haar bijdrage leveren aan het weerbaarder maken van mensen en voorkomen dat ze verzwakken door ingewikkelde systeemregels.

De gemeente Harlingen is nodig en moet weten hoe ze de Harlinger mensen moet bijstaan.

 

Onze Programmapunten voor de komende 4jaar 

staan in het teken van :

ZORG, WELZIJN EN VEILIGHEID

1.Streven naar kwalitatief goed betaalbare thuiszorg, mantelzorgondersteuning en behouden polifuncties in het MCL Harlingen.

2.Zorgen voor voldoende levensloopbestendige woningen, in de sociale woningbouw maar ook voor middeninkomens.

3.Woningaanpassingen voor senioren,waardoor ze veilig langer thuis kunnen blijven wonen

4.Vervangen oude gasaansluitingen te beginnen bij de huurwoningen senioren,

   behalen veiliger en zuiniger wonen

5.Verhogen mobiliteit door middel van veilige fiets/scootmobiel- en wandelroutes naar en van de binnenstad,    scholen, woonwijken en dorpen.  

6.Meer blauw op straat.

7.Behouden en ondersteunen dorpshuizen, wijk- en buurthuizen alsmede activiteiten in gebouw C (nieuw zuid), als sociale ontmoetingsplaatsen voor jong en oud.

8.Creatief bijdragen aan plannen met betrekking tot De Nieuwe Willemshaven, ten gunste van leefbaarheid Harlingers en aantrekken toerisme. Meer (economische)

allure geven door deze haven uit te roepen tot ‘Open Maritiem Museum Harlingen’, met als onderdelen ligplaatsen voor museumschepen als de “Sittard”, de “Holland” en het voormalige Lichtschip.

9.‘Harlingen aan zee,’ overal water om ons heen maar geen druppel om in te zwemmen. Ondersteunen realisatie zoutwaterbad.  

10.Goed herkenbare openbare toiletten.

11.Mobiliteit verhogen, terugkeer en uitbreiding buslijn Oosterpark.

12.Op peil houden goede sportvoorzieningen voor jong en oud.

13.Harlingen is een karakteristieke stad, met een eigen (Harlinger) cultuur, die we willen behouden.

14.Stimuleren dagrecreatie door duidelijk aangeven hoogtepunten in de sta1d.

15.Mensen zelfredzamer maken door professionele ondersteuning bij aanleren van digitale vaardigheden.

16.Verbeteren doorstroming verkeer Achlumerdijk. Door aanleg van de N31 is deze doorstroom verslechterd, wat veel hinder veroorzaakt voor omwonenden.

17.Vereenvoudigen (kleine) subsidie aanvragen door kleine groeperingen, met als gevolg dat mensen enthousiaster het initiatief nemen om iets voor de Harlingers te organiseren. Minder bureaucratische regeltjes en meer vertrouwen in burgerinitiatief.

18.Werkgelegenheid Maritiem gebonden bedrijven aantrekkelijk maken, kansen grijpen nu het economisch goed gaat, zoals bijvoorbeeld viskwekerijen en zilte groente teelt.

19.Werkgelegenheid bevorderen op het gebied van zorg, welzijn en veiligheid.

20.Harlinger College terug van drie naar twee wethouders door middel van taakherziening gemeente.

21.Openstaan voor grenswijziging op Harlingen georiënteerde dorpen.