ALGEMENE BESCHOUWINGEN 2021

Geachte voorzitter,college,collegae,medewerkers ,aanwezigen en kijkers.

De wereld staat op zijn kop,zekerheden zijn verdampt,meningen zijn verdeeld.

Zo begon ons raadslid de algemene beschouwingen vorig jaar. Is er veel veranderd?

Staat Harlingen op zijn kop?

Grote zaken zoals

-het milieu en de gevolgen van de klimaatverandering zijn een prioriteit.

-De verdeling van de welvaart, de kloof tussen arm en rijk wordt alleen maar groter

-Veiligheid. Ook de verkeersveiligheid heeft onze grote aandacht. Binnen de bebouwde kom wordt vaak veel te hard gereden.

-Criminaliteit. Zowel fysiek als online wordt het geweld steeds extremer en bedreigender. Voor veel taken is de politie onderbemenst 

-Welzijn. De druk op de zorg neemt alleen maar toe door de toenemende vergrijzing plus de nog steeds heersende COVID-19

en het tekort aan personeel.

Dit blijven de speerpunten voor ons als Ouderenpartij.

Al deze zaken zijn niet alleen grootschalig, maar hebben tot op het kleinste niveau op gemeentelijk gebied

hun weerslag en kunnen beïnvloed worden door de raad.

Wij verwachten van het College dat zij adequaat ,zuinig, maar met open ogen en oren naar de samenleving kijkt en luistert

en de( soms vervelende) realiteit niet uit het oog verliest.

We verwachten een betrouwbaar bestuur zoals we al jaren gewend zijn.

Dan kunnen we als raad samen met het College dit als kleine betrouwbare gemeente goed aan.

De financiën van de gemeente staan er in vergelijking met andere gemeentes in den lande nog steeds rooskleurig voor.

Er is zelfs nog ruimte voor nieuw beleid.

Wij pleiten nog steeds voor een goed, innovatief, openbaar vervoermiddel voor alle inwoners in Harlingen en de dorpen.

Niet iedereen komt namelijk in aanmerking voor WMO vervoer. De Oosterparkwijk breidt steeds verder uit.

De afstand overbruggen naar het Centrum,Zorgplein, bus of trein is voor veel mensen een haast onmogelijke opgave.

Wij kijken uit naar het actieplan “Nieuwe Senioren” -De pilot verbeteren mobiliteit voor onze inwoners en

-het deelproject toekomstbestendig en duurzaam senioren beleid in het kader van de kostenbeheersing van de WMO

,ook het tekort aan personeel, kan er voor zorgen dat niet iedereen meer de hulp kan krijgen die nodig is.

Door het vervallen van de inkomenstoets en de voortschrijdende vergrijzing zal de vraag om hulp en hulpmiddelen steeds verder toenemen.

Het gebiedsteam en vooral het ouderenwerk zijn zeer goed bezig. Er worden veel aktiviteiten in het ouderenwerk ontplooid.

De steeds verdergaande digitalisering in de samenlevingis is voor ouderen nauwelijks meer bij te benen.

Er verdwijnen steeds meer punten en diensten waar men persoonlijk geholpen wordt en

er wordt verwacht van de mensen dat ze dat digitaal gaan regelen.

Bijvoorbeeld bij Banken,herhaalrecepten bij de Apotheek,maar ook bij Gemeentelijke diensten.

Ondersteuning in de bibliotheek is goed maar kan wel worden uitgebreid naar bv Nieuw Zuid en de Dorpshuizen.

Zeer urgent zijn nog steeds betaalbare huurwoningen voor de middeninkomens.

Misschien het Spaansenterrein als dit dossier eindelijk is gesloten wordt. Dat zou een mooie lokatie zijn.

De tijd zal het leren.

Dan hebben we natuurlijk nog de Energietransitie. Iets wat iedereen wel bezg houdt

,zeker met het vooruitzicht van de enorme stijging van van de energieprijzen.

Wat kost dat, wat is mogelijk,wie gaat dat betalen.

De Gemeente zal veel hulp moeten bieden, zowel praktisch als met subsidiemogelihkheden.

We zijn zeer verheugd dat er in de begroting geld is vrijgemaakt voor een aktiepunt van ons nl.het uitbreiden van de openbare toiletvoorzieningen.

Ook de aandacht en waardering voor de mantelzorger doet ons deugd.

We HOPEN dat het Zorgplein behouden blijft en liever zelfs wordt uitgebreid.

Wij beseffen dat we als gemeente daar helaas geen zeggenschap over hebben.

Wij zien er naar uit dat het Entrepotgebouw als Cultureel Centrum nu concreter wordt , doordat er bedragen in de begroting zijn opgenomen.

Is er veel veranderd? Ja en nee. Verschillende meningen houden we.

Harlingen staat niet op zijn kop.Veel punten zijn nog niet opgelost. Er is nog veel te doen.

Wij wensen het College veel wijsheid toe.