ALGEMENE  BESCHOUWINGEN 2019


Voorzitter, college, collegae, medewerkers, aanwezigen op de publieke tribune en geachte kijkers.

Vandaag behandelen we de begroting van de gemeente Harlingen voor de komende periode.

Het meerjarenbeeld is structureel sluitend, maar voorzitter, echter wel met een klein begrotingstekort in 2020 en 2022, maar deze tekorten kunnen gelukkig worden gedekt uit de reserve Sociaal Domein.   

Maar in tegenstelling tot veel andere Friese Gemeenten, hebben we zelfs beschikbare structurele ruimte voor nieuw beleid, oplopend van bijna een ton in 2020 naar bijna €  500.000 in 2023

Daarnaast wordt er nog een beroep gedaan op de algemene investeringsreserve en de reserve sociaal domein van € 810.000.

En ook de uitbreiding en renovaties buiten-sportaccommodaties wordt niet vergeten, een sportstad Harlingen waardig. 

Aan de  binnen-sportaccommodaties moeten we nog wel “de koppen bij elkaar steken”, daar hebben we nog een schuld te vereffenen omtrent ruimtegebrek voor de sporters.

Voorzitter, al met al toch buitengewoon voor een van de kleinste gemeenten in Friesland.   

Maar al deze superlatieven hebben helaas ook een keerzijde.

leggen, dat u een gesprek zou openen met Arriva om de buslijn uit te breiden door de Oosterpark en zorgplein, hoe ver staat u daarmee?

In onze Algemene Beschouwingen van het vorig jaar, spraken we over de “arrogantie van de macht”.  

Maar deze arrogantie verergert zich,  voorzitter.

Het college wekt de indruk, dat ze zich in moeilijke dossiers schuil houdt.

Neem de afspraak op het stadhuis met betrokkenen over het precaire onderwerp “Trebol”. 

Daar ontbrak het college als aanspreekpunt en liet het over aan het ambtelijk apparaat.

Ik weet met u, dat deze conversatie onprettig zou zijn, maar zo’n ontmoeting is juist doorslaggevend, hoe mijn bestuurders van deze stad zich werkelijk betrokken tonen met zijn burgers.

Dezelfde situatie deed zich voor bij de verordening reclamebelasting.

Ook daar ,in het gesprek met de vertegenwoordiger van de belanghebbenden,ontbrak het college .

U bent als college, de eerstverantwoordelijke betreffende het “doen

 en laten” van deze gemeente en hiermee “gezichtsbepalend”.

Het ambtelijk apparaat voert alleen maar uit, het dagelijks bestuur dirigeert.

Wegduiken voor lastige discussies helpt deze stad en burgers niet verder en stelt teleur. 

Als we het bovenstaande constateren,vragen we ons af,

 hoe verlopen dan de besloten discussies met Spaansen en andere bijeenkomsten van onze juridische hoofdpijn dossiers?

Voorzitter, ik moet eindigen vanwege de geboden spreektijd, maar had nog graag meerdere onderwerpen willen aanzwengelen, zoals kostenontwikkeling jeugdzorg, handhaving, dokterswacht weekend, digibeten en last but not least, ons amendement over vergoeding Eigen Risico.

Tenslotte, wij als HOOP zien graag: “ In goede, maar ook in slechte tijden”, Een dagelijks bestuur met ruggengraat.


HOOP 30 oktober 2019

 

 

 

ALGEMENE BESCHOUWINGEN 2018

 

Voor ons ligt de begroting van de gemeente Harlingen voor de komende periode.

Onze complimenten , het ziet er solide en leesbaar uit.

Er is zelfs een over de jaren oplopend overschot

Niet zo groot dat het uitzicht geeft om de uitgaven te verhogen.

Voorzichtigheid blijft geboden. Echte tegenvallers kun je niet begroten.

Vanuit de landelijke politiek kan zonder dat we daar invloed op hebben , vrij plotseling aan de inkomstenzijde een financiële tegenvaller zijn.

Het is mogelijk dat de bekende Harlinger hoofdpijn dossiers , niet nodig om hierover uit te wijden, extra geld gaan kosten. Maar ook is het mogelijk dat bij een doorbraak op het gebied van de parkeer tarieven er meer geld naar de Harlinger gemeenschap vloeit.

Als de groei van de Landelijke Economie zich vertaald naar Harlingen is het mogelijk dat dat tot gevolg heeft dat de inkomsten uit arbeid hoger worden.

Maar ook zouden dan mogelijk de werkloosheidsuitkeringen kunnen dalen. De toekomst zal het leren.

HOOP ziet ook met genoegen dat de gemeenschap Groot Harlingen, dus inclusief Midlum en Wijnaldum de aandacht heeft.

Dit uit zich ook in b.v. het project fietsroute vanaf Wijnaldum. Hokjes denken moet voorkomen worden. Dus niet zeggen : Is het niet wat veel geld voor die paar Wijnaldumer fietsers?

Het is beter te constateren dat Wijnaldum nog dichter bij Harlingen komt.

Ook gebouw C niet zien als iets wat bij Plan Zuid hoort , maar bevorderen dat het een ontmoetingsplek voor heel Harlingen is.

Maar toch ook moeten lokale behoeften binnen de gemeenschap bekeken worden. b.v.ervoor strijden dat supermarkten op een bereikbare plaats voor iedereen, inclusief minder mobiele gebruikers beschikbaar zijn. 

Een betere bewegwijzering naar AED en openbare toiletten is sterk aan te bevelen.

Groot Harlingen zou ook kunnen inhouden dat er gekeken moet worden dat er aan de grenzen van de gemeente stukjes zijn die misschien meer bij Harlingen dan bij de omliggende gemeentes horen. Denk aan Kimswerd.

Dat zou geen fusie zijn maar een grenscorrectie.

De aandacht voor de sociaal zwakkeren is in Harlingen in goede handen.  Maar toch zijn er misschien nog wat onderbelichte zaken, we kunnen b.v. mee-liften op het pilotproject Verwarde personen in Heerenveen.

Bij subsidies aan sportvoorzieningen zou het wenselijk zijn dat standaard gekeken wordt of dit ook mogelijkheden schept voor ouderen en minder validen.

Een positief voorbeeld is het “walking Football”van FC Harlingen.

Huisvesting blijft de aandacht eisen, maar ook de aandacht voor huisvesting van de groep mensen die net teveel verdient voor een sociale huurwoning of mensen die uit hun (koop)woning moeten   vanwege b.v. afnemende mobiliteit.

 Voldoende betaalbare koop en huurwoningen voor deze groep zijn noodzakelijk  en de doorstroming geeft direct ruimte aan jongere gezinnen.

HOOP heeft de wens dat de gemeente zich inzet voor het verder energiezuinig maken van de gemeente. Hun nadruk ligt bij de lastiger zaken;

wat kan gedaan worden voor monumenten en beschermd stadsgezicht

.Zowel huurwoningen als koop woningen.

HOOP ziet het als een logische taak dat zij continu het college blijft wijzen op de plicht van de raad om dat college zeer kritisch te blijven volgen bij zaken waarbij de bestuurder, vaak ter goeder trouw,  beslissingen is geneigd te nemen met voorbijgaan van de gemeenteraad. b.v. bij het budgetrecht.

Het gevaar ligt op de loer dat door regenten beslissingen worden genomen die lijken op minachting van de raad en de democratie.

Afsluitend: Het gaat niet zo slecht in Harlingen.

Er wordt wat af-gesjanterd, maar het is een prachtplaats om thuis te horen.

Betrokken bewoners, een college en raad die hun best doen, prachtige evenementen. Redelijke voorzieningen. Wat willen we nog meer?

Ja natuurlijk willen we meer, achter overleunen kan niet in deze dynamische stad.

Tenslotte ,we wensen U en het college alle mogelijke wijsheid toe.

 

 

 

A