ALGEMENE BESCHOUWINGEN 2018

 

Voor ons ligt de begroting van de gemeente Harlingen voor de komende periode.

Onze complimenten , het ziet er solide en leesbaar uit.

Er is zelfs een over de jaren oplopend overschot

Niet zo groot dat het uitzicht geeft om de uitgaven te verhogen.

Voorzichtigheid blijft geboden. Echte tegenvallers kun je niet begroten.

Vanuit de landelijke politiek kan zonder dat we daar invloed op hebben , vrij plotseling aan de inkomstenzijde een financiële tegenvaller zijn.

Het is mogelijk dat de bekende Harlinger hoofdpijn dossiers , niet nodig om hierover uit te wijden, extra geld gaan kosten. Maar ook is het mogelijk dat bij een doorbraak op het gebied van de parkeer tarieven er meer geld naar de Harlinger gemeenschap vloeit.

Als de groei van de Landelijke Economie zich vertaald naar Harlingen is het mogelijk dat dat tot gevolg heeft dat de inkomsten uit arbeid hoger worden.

Maar ook zouden dan mogelijk de werkloosheidsuitkeringen kunnen dalen. De toekomst zal het leren.

HOOP ziet ook met genoegen dat de gemeenschap Groot Harlingen, dus inclusief Midlum en Wijnaldum de aandacht heeft.

Dit uit zich ook in b.v. het project fietsroute vanaf Wijnaldum. Hokjes denken moet voorkomen worden. Dus niet zeggen : Is het niet wat veel geld voor die paar Wijnaldumer fietsers?

Het is beter te constateren dat Wijnaldum nog dichter bij Harlingen komt.

Ook gebouw C niet zien als iets wat bij Plan Zuid hoort , maar bevorderen dat het een ontmoetingsplek voor heel Harlingen is.

Maar toch ook moeten lokale behoeften binnen de gemeenschap bekeken worden. b.v.ervoor strijden dat supermarkten op een bereikbare plaats voor iedereen, inclusief minder mobiele gebruikers beschikbaar zijn. 

Een betere bewegwijzering naar AED en openbare toiletten is sterk aan te bevelen.

Groot Harlingen zou ook kunnen inhouden dat er gekeken moet worden dat er aan de grenzen van de gemeente stukjes zijn die misschien meer bij Harlingen dan bij de omliggende gemeentes horen. Denk aan Kimswerd.

Dat zou geen fusie zijn maar een grenscorrectie.

De aandacht voor de sociaal zwakkeren is in Harlingen in goede handen.  Maar toch zijn er misschien nog wat onderbelichte zaken, we kunnen b.v. mee-liften op het pilotproject Verwarde personen in Heerenveen.

Bij subsidies aan sportvoorzieningen zou het wenselijk zijn dat standaard gekeken wordt of dit ook mogelijkheden schept voor ouderen en minder validen.

Een positief voorbeeld is het “walking Football”van FC Harlingen.

Huisvesting blijft de aandacht eisen, maar ook de aandacht voor huisvesting van de groep mensen die net teveel verdient voor een sociale huurwoning of mensen die uit hun (koop)woning moeten   vanwege b.v. afnemende mobiliteit.

 Voldoende betaalbare koop en huurwoningen voor deze groep zijn noodzakelijk  en de doorstroming geeft direct ruimte aan jongere gezinnen.

HOOP heeft de wens dat de gemeente zich inzet voor het verder energiezuinig maken van de gemeente. Hun nadruk ligt bij de lastiger zaken;

wat kan gedaan worden voor monumenten en beschermd stadsgezicht

.Zowel huurwoningen als koop woningen.

HOOP ziet het als een logische taak dat zij continu het college blijft wijzen op de plicht van de raad om dat college zeer kritisch te blijven volgen bij zaken waarbij de bestuurder, vaak ter goeder trouw,  beslissingen is geneigd te nemen met voorbijgaan van de gemeenteraad. b.v. bij het budgetrecht.

Het gevaar ligt op de loer dat door regenten beslissingen worden genomen die lijken op minachting van de raad en de democratie.

Afsluitend: Het gaat niet zo slecht in Harlingen.

Er wordt wat af-gesjanterd, maar het is een prachtplaats om thuis te horen.

Betrokken bewoners, een college en raad die hun best doen, prachtige evenementen. Redelijke voorzieningen. Wat willen we nog meer?

Ja natuurlijk willen we meer, achter overleunen kan niet in deze dynamische stad.

Tenslotte ,we wensen U en het college alle mogelijke wijsheid toe.

 

 

 

ALGEMENE BESCHOUWINGEN 2017

 

Voorzitter, in de jaren dertig van de vorige eeuw sleepten de partijen in de gemeenteraad en de verslaggever achter de perstafel een stenograaf mee om buurmans boodschap letterlijk mee naar huis te nemen. Vingervlugge stenotypistes waren er toen nog niet omdat vrouwen toendertijd maar één recht hadden: het aanrecht.

In latere jaren werden de fractievoorzitters bestormd om vooraf een kopie van hun verhaal af te troggelen. Soms lukte dat onder Embargo. Maar zelfs de ultra geheime Troonrede lekt elk jaar als een mandje en dat heet in het moderne jargon “journalistieke proefballonnetjes”.

Waar is de tijd gebleven, dat een leerling-journalist een verhaal moest bedenken van minimaal een kwartier over een Zweedse lucifer. Zonder enige informatie over het productieproces of wat dan ook.

De hedendaagse auteurs hebben veel meer te vertellen, maar krijgen bij hun schrijfopdracht direct mee: zoveel woorden, dan wel 1 tot 1,5 A4-tje, dan wel 6 minuten spreektijd. Geen of nauwelijks tijd voor communicatie vooraf.

 

De Harlinger Onafhankelijke Ouderen Partij heeft sinds de deelname aan de Harlinger gemeenteraad meteen gekozen voor één item uit de Begroting. Voor dit jaar is dat wat meer vrijblijvend en is gekozen voor de Communicatie.

Het afgelopen jaar is ons inziens gebleken, dat het communicatievermogen van het College minder rooskleurig lijkt te zijn dan de Harlinger reserves op de afdeling Financiën.

Voorzitter, dat laatstgenoemde fenomeen mag verheugend worden genoemd. Het andere vermogen is een post, waarvan het nadelig saldo voortwoekert tot diep in de Harlinger gemeenschap, de voortgang van de besluitvorming ernstig belemmerd en een voordelig saldo zeer veel schade berokkend aan diegene, welke voor de kosten ervan opdraait.

Wij hebben het idee, dat de advocatuur in zijn algemeenheid dat met andere ogen ziet.

 

Voorzitter, waar twee kijven hebben twee schuld. Dat zeggen wij niet, maar dat is een oer-Hollands gezegde en u weet dat gezegdes altijd wel iets van waarheid bezitten zonder dat ze waar zijn.

Waar we eerder al eens op de veiligheid van onze burgers hebben gewezen, willen wij voor dit komende jaar wensen dat de gemeente Harlingen, minder dan voorheen, voor de groene tafel komt te staan. Tenzij het voor een biljarttafel is om met een miraculeuze carambole een legale driehoeksverhouding tussen of met zakelijke partners tot stand te brengen.

Het wederzijds weigeren om met elkaar te overleggen, hoort thuis bij 4-jarige kleuters in groep 1 van het basisonderwijs, die nog moeten leren om met Pamperbroekjes aan op eigen benen te staan.

 

Wij beseffen zeer wel dat er voor alle betrokkenen, zakelijk bezien, veel op het spel kan staan. Om dat goed te kunnen onderscheiden is, zelfs in het zakenleven, een grote mate van vertrouwen noodzakelijk. Naast dat vertrouwen, waaruit samenwerken als vanzelf voortspruit, komt dan ook het respect voor elkaar. Vertrouwen, samenwerking en respect zijn de pijlers waarop bruggen gebouwd kunnen worden. Bruggen om diepe ravijnen en kloven te overbruggen om het doel, dat schijnbaar altijd aan de overkant ligt, te bereiken.

Samen met Nedam gaat - of is - Harlingen aan het feestvieren. De teerlaag is geworpen, het pad is  geëffend, de hindernissen zijn geslecht.

Voorzitter, mag de aanleg van de verdiepte N31 met via- en aquaducten, met ro- en ovatondes, symbool zijn dat met goede wil alles in de juiste vorm gekneed kan worden?

Samen met onze schaduwfractie hebben wij zeer onlangs een rondleiding door onze stad gemaakt. We hebben ervaren, dat door geldgebrek in het verleden, er veel bewaard is gebleven waar we heden ten dage trots op kunnen zijn.

Wie langs de haven loopt, kan ervaren dat Harlingen de contouren van de moderne tijd volgt. Daar is zelfs de meest historisch bezeten stadgenoot trots op.

Het kán dus. Het kan dáár en dus zou het ginds ook moeten kunnen. 

Voorzitter, wij wensen U en het College het komende jaar alle mogelijke wijsheid toe.